میز خدمت الکترونیک مشاهده قبض پرداخت قبض اعلام کارکرد کنتور اطلاعیه های قطع آب 

     

      6.0.15.0
      گروه دورانV6.0.15.0