شرکت آب و فاضلاب استان قم

شرکت آب و فاضلاب استان قم

شرکت آب و فاضلاب استان قم

وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب بر آن است تا با بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد، توسعه تحقیقات کاربردی، فناوری پیشرفته، دارا بودن ساختار اداری و مدیریتی اثر بخش، مشارکت موثر بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی و گسترش آگاهی عمومی، به عنوان کارآمدترین نهاد ذی ربط به گونه ای عمل نماید تا آحاد جامعه در حد استانداردهای ملی و بین المللی به آب شرب کافی و سالم و امکانات جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب دسترسی داشته و کشور در حوزه های حفاظت منابع آب، کمک به حفظ محیط زیست، تأمین بهداشت عمومی مردم و صدور خدمات فنی و مهندسی در منطقه به عنوان کشوری پیشرو شناخته شود.